Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
  • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  • Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  • Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Yazım ve Yayın İlkeleri

 

Dergiye gönderilen çalışmaların incelenmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:


1. Dergiye gönderilen metinler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. Dergi yazarları mutlaka ORCID bilgilerini makaleye eklemelidirler. Makale türü (Araştırma Makalesi, Derleme, Olgu Sunumu) belirtilmelidir.


2. Başlık, büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Metin içindeki diğer bütün başlıklar numaralandırılmalı, varsa başlık(lar) koyu ve yalnızca ilk harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır.


3. Çalışmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım (imlâ) Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler tercih edilmelidir.


4. Metinler kaynakça ile birlikte 20 sayfayı geçmemelidir (özel durumlarda Yayın Kurulu sayfa sayısının fazla olmasına karar verebilir).


5. Yazar adı/adları makale başlığının altında sağa dayalı olarak verilmelidir. Yazarlara ait bilgiler (çalıştığı kurum, yazışma adresi, e-posta) ise dipnot şeklinde sayfanın altında verilmelidir.


6. Ana metnin öncesinde, 150-200 kelime arasında, Türkçe “Öz” ve İngilizce “Abstract” yer almalıdır. Özde araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlara kısaca yer verilmelidir. Özün hemen altında en az dört en fazla altı anahtar kelime yer almalıdır. Anahtar kelimeler, özel adlar dışında, küçük harflerle yazılmalıdır. Öz, Abstract ve anahtar kelimeler 10 punto ile yazılmalıdır.


7. Tablo, şekil, resim, grafik, harita ve benzerlerinin bir numarası ve başlığı olmalıdır. Bu materyallerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması için 10 x17 cm’lik alanı aşmaması, 10 punto ile ve tek aralık kullanılarak yazılmış olmaları gerekir. Resim, grafik ve benzerlerinin ayrı bir dosya hâlinde ve jpeg formatında kaydedilmesi baskı kalitesi açısından gereklidir.


8. Metin içinde dipnot kullanımından kaçınılmalı; bunun yerine sonnot uygulaması tercih edilmelidir.


9. Yabancı sözcüklerin yazılışında ise yalnızca eğik harfler (italik) kullanılmalıdır. Türkçesi kullanılan bir sözcüğe açıklık getirmek için yabancı dildeki karşılığı da verilmek isteniyorsa bu karşılık parantez içinde, eğik harflerle yazılmalıdır.

 

 

Kaynakların Düzenlenmesi

 


A. Metin içinde alıntılama ve kaynak gösterme


1.  Kaynak gösterimlerinde APA 6 standardı kullanılacaktır.Ana metindeki tüm göndermeler metin içi kaynak gösterme sistemi ile belirtilir. Metinde uygun yerde parantez açılarak, yazar(lar)ın soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan sayfa numaraları belirtilir. Metinde aynı kaynaklara yeniden gönderme yapıldığında aynı yöntem uygulanır; age., agm. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. Örnek: (Köprülü, 2003: 10-12). Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa parantez içinde yazarın adını tekrar etmeye gerek yoktur. Örnek: Köprülü (2003: 10-12)……………………


2. Makale yazarı özet, aktarma ve alıntı cümleler arasında geçiş yaparken başkalarının düşünceleri ile kendi düşüncelerini birbirine karıştırmamalıdır. Bir kaynaktan yapılan alıntı, aktarma ve özetlerin kaynağı kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açıkça belirtilmelidir. Doğrudan alıntılar çift tırnak içinde verilmelidir. Doğrudan alıntılama yerine aktarma yöntemi tercih ediliyorsa, makale yazarı aktardıklarını kendi sözcükleriyle yeniden ifade etmelidir. Kaynakta geçen ifadeleri aynen kullanacaksa bunu doğrudan alıntı biçiminde ve çift tırnak içerisinde göstermelidir. Doğrudan alıntılarda hangi kaynaktan alıntı yaptığına ilişkin bilgiler ise alıntı bittikten hemen sonra parantez içinde belirtilmelidir. Aktarmalarda ise kaynak bilgisi, metin içi kaynak gösterme yöntemlerine uygun olarak cümle bittikten hemen sonra ve cümleyi bitiren noktalama işaretinden önce belirtilmelidir.

3. Kullanılan alıntı/aktarmanın kendisi de alıntı ya da aktarma ise kimin alıntı/aktarma yaptığı alıntının sonunda cümleyi bitiren noktalama işaretinden önce belirtilmelidir. Örnek: (Aktaran: Güzel, 2011: 34).

4. Makalelerdeki alıntı/aktarma oranı konusunda dikkatli olunmalıdır. Aynı kaynaktan ya da farklı kaynaklardan yapılan alıntılar peş peşe sunulmamalı, yalnız alıntılara (ya da aktarmalara) dayanan uzun bölümlerden kaçınılmalıdır.       

5. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır (Çetin ve Gürgil, 2014: 7). Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ibaresi kullanılmalıdır. Örnek: (Oğuz vd., 2006: 15).

6. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek: (Köprülü, 2003: 10; Sezer, 2010:14; Güzel, 2011: 50).

7. Sözlü kaynaklar için “Kaynak Kişi” anlamına gelen “KK” kısaltması kullanılmalı, birden fazla sözlü kaynak var ise bunlar numaralandırılmalı, metin içinde bu kaynağa başvurulduğunda parantez içinde örneğin (KK-1) ya da (KK-2) biçiminde belirtilmelidir. “Kaynakça” “Sözlü Kaynaklar” ve “Yazılı Kaynaklar” biçiminde ikiye ayrılmalı ve kaynak kişilere ilişkin bilgiler “Sözlü Kaynaklar” başlığı altında verilmelidir. Örnek: KK-1: Adı, Soyadı, yaşı, eğitim düzeyi, mesleği, görüşme tarihi ve yeri.

 

 

 

 

 

B. Metin sonunda kaynakların düzenlenmesi

KAYNAKÇA

Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakçaya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakçada yer verilmez.

  • · Eserin son baskısına atıf yapınız.
  • · Mevcutsa makalenin sayfa numaralarını ve yer aldığı sayının cilt numarasını ekleyiniz.
  • · DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına ekleyiniz.

Kaynakçayı iki şekilde oluşturabilirsiniz.

A) Microsoft Word’de Otomatik Olarak Kaynakların Eklenmesi

1) Makale Microsoft Word’de yazılmaya başlanmadan önce, “Başvurular” sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir.

2) “Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan kaynaklar tek tek eklenir.

VEYA

Makale Word’de yazılırken, her alıntıdan sonra “Başvurular” sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp “Yeni Kaynak Ekle” seçilir. Açılan sekmede kullanılan kaynağa ait bilgiler girilip kaydedilir. Bu şekilde kaynaklar kullanıldıkça sisteme girilmiş olur.  

3) Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıklanarak, alıntı yapılan kaynaklar uygun stilde belgenin sonuna eklenecektir.

B) Manuel Olarak Kaynakların Eklenmesi

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır.


1. Kaynaklarda sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.

2. Kaynakçada aynı yazarın birden fazla çalışmasına yer verilecekse bu çalışmalar, yayın tarihine göre eskiden yeniye doğru sıralanır. Yazar adı ve soyadı tekrar edilmez; bunun yerine (—. şeklinde) yan yana iki uzun tire ve bir nokta koyulur.

Örnek:

Köprülü, M. Fuad. (2003). Türk edebiyatında İlk mutasavvıflar. Ankara: Akçağ Yayınları.

—. (2005). Anadolu’da İslamiyet. Ankara: Akçağ Yayınları.

3. Aynı yılda yapılan çalışmalar için yıldan sonra “a, b, c...” ibareleri kullanılmalı ve bunlar metin içinde yapılan göndermelerde de aynı olmalıdır. Örnek: (Çetin, 2010a:14; Çetin, 2010b:3)


4. Kitap, gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve film gibi yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları “uzun yapıt” sayılır ve künyede eğik yazı ile gösterilir. Basılmış tezler de bu kategoriye girer.

5. Tek yazarlı kitapların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Çetin, T. (2010). Termal turizmin başkenti: Afyonkarahisar. Ankara: Beyazkalem Yayınları.

6. İki yazarlı kitapların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Doğanay, H. ve Zaman, S. (2014). Türkiye’nin turizm coğrafyası. Ankara: Pegem Yayınları.

7. İkiden fazla yazarlı kitapların künyesi gösterilirken ilk yazar adından sonra “vd.” ifadesi kullanılır.
Köksal, M. Fatih vd. (2008). Kırşehir Müzesindeki ahilik belgeleri (ahi şecerenâmeleri-beratlar-vakfiyeler). Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayınları.

8. Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.

Ong, Walter J. (1999). Sözlü ve yazılı kültür: sözün teknolojileşmesi. (Çev. S. Postacıoğlu Banon). İstanbul: Metis Yayınları.

9. Derlenmiş bir kitapta yer alan bir yazının künyesi şu şekilde gösterilmelidir: bölüm Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Demirkaya, H. (2016). “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Coğrafya: Cilt I”. T. Çetin ve A. Meydan (Ed.) Türk Kültüründe Coğrafya II içinde (s. 41-60). Ankara: Pegem Yayınları.

10. Makale, Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde (Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi:xxxxxxx

Doğu Coğrafya Dergisi, 15 (23), 185-202.

 

11. Yayımlanmamış tezlerin künyesi şu şekilde gösterilmelidir: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

Çepni, O. (2010). “İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ülkemizin kaynakları ünitesinin çoklu zekâ kuramına göre öğretiminin öğrenci başarısına etkisi (Kastamonu örneği)”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Duran, H. (1995). “Hacı Bektaş-I Veli Velâyet-Nâmesi ve Velâyetnâme’de geçen keramet motifleri”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

12. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş çalışmaların künyesi şu şekilde gösterilmelidir: 
Tam Metin Yayınlanmamış Bildiri

Özcan, H. (2005). “Asya Toplumlarını Etkileyen Alevî/Bektaşî Kültüründe İnsanın Değeri”. I. Uluslararası Asya Felsefe Derneği Sempozyumu, İstanbul.

 

Tam Metin Yayınlanmış Bildiri

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

13. Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesi şu şekilde yapılmalıdır: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

Örnek: Bekki, Salahaddin. (2016). “Pîr Sultan Abdal”. Erişim tarihi: 10.11.2016. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4943].

14. Ansiklopedi maddelerinde, maddeyi yazan kişinin adı biliniyorsa soyadı ve adından sonra maddenin yazılış tarihi, tırnak içinde maddenin başlığı, ansiklopedinin adı, cilt numarası, yayın yeri, yayın evi ve sayfa aralığı yazılmalıdır:
Bilgin, A. A. (2007). “Nesîmî”. TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 33, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., s. 3-5.

Daha fazla bilgi için: http://www.apastyle.org 

 EK

İngilizce yazılan makalelerde, atıf yaparken kullandığımız bir takım ifadeler de İngilizce yazılmalıdır. Aşağıda bunların bir tablosu sunulmaktadır.

 Türkçe                                                         İngilizce

s.                                                                    p.

 ss.                                                                 pp.

Erişim Tarihi (tarih), (link)                              Retrieved from (link), on (tarih)

Çev.                                                               Trans.

vd.                                                                  et al.

ve                                                                   and

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi            Unpublished Master’s Thesis

Yayımlanmamış Doktora Tezi                       Unpublished Doctoral Thesis

aktaran                                                           as cited in