Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışma dünya genelinde hızla yayılan, can kayıplarına sebep olan koronavirüs pandemisi sürecinde uygulanan çevrim içi eğitimle ilgili öğretim elemanlarının görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında uygun örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu doğrultuda İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan iki devlet üniversitesinden 40 öğretim elemanının görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilip yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretim elemanlarının çevrim içi derslerini dizüstü bilgisayar kullanarak, Zoom ve Big Blue Button platformları aracılığıyla yürüttükleri ortaya çıkmıştır. Çevrim içi eğitimin zaman ve mekân açısından esnek olması, pandemi sürecinde eğitim faaliyetlerinde süreklilik sağlaması gibi avantajlarının yanında internet kesintisi, alt yapı yetersizliği, iletişimsel sorunlar gibi dezavantajlarının olduğu belirlenmiştir. Yine çevrim içi eğitim sürecinin öğretim elemanlarının teknolojiyi kullanma becerisini artırdığı ancak derslerde çok yönlü etkileşim olmadığı için derslerin verimli bir şekilde yürütülemediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin ölçme değerlendirme sürecinde en çok performans, proje, ev ödevleri gibi süreç temelli tekniklerden yararlandığı saptanmıştır. Bu bulgulardan hareketle daha çok etkileşimde bulunulabilecek uygulamaların geliştirilmesi ve alt yapının güçlendirilmesiyle çevrim içi eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlanarak kullanılması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler

Pandemi Koronavirüs pandemisi çevrim içi eğitim öğretim elemanı

Makale Detayları