Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının iklim değişikliği hakkındaki bilgi ve görüşlerini belirlemektir. Nitel özellik taşıyan çalışmada tarama araştırmasının kesitsel türü kullanılmıştır. Çalışma 2021-2022 güz döneminde İç Anadolu’da bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarından 100 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler “İklim Değişikliği Bilgi ve Görüş Anketi” ile toplanmıştır.  Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında katılımcıların yüksek bir oranda iklim değişikliği ile ilgili bilgi sahibi oldukları gözlemlenmiştir. Araştırmada yer alan öğretmen adaylarının çoğunluğunun, bütün alanlarda iklim değişikliği ile ilgili gerekli mücadelenin verilmediğini iklim değişikliğinin canlıların yaşam döngülerinde farklılaşma, popülasyonlarda dengesizleşme ve besin zincirindeki bozulmalar oluşturabileceğini, tarım alanlarında verimli toprakların çölleşmesine neden olabileceğini ve iklim değişikliğinin vermiş olduğu zararı önlemek amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden teşviklendirme yapılabileceğini belirttikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

İklim değişikliği Öğretmen Adayları Bilgi Görüş

Makale Detayları