Ana Makale içeriği

Özet

Çalışmamızda 2017-2018 eğitim Öğretim yılında okutulan 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabındaki (MEB) metinlerin Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ders kitabındaki metinler öğretmenler tarafından konuya uygunluk,  çeviri metinlerin dili, metinlerin uzunluğunun öğrenci seviyesine ve ders saatine uygunluğu, metinlerin programda belirlenen değerleri kazandırıp kazandırmadığı yönlerinden değerlendirilmiştir. Araştırmamızda önce ders kitabının önemine sonra da metin ve metin seçiminin önemine değinilerek kavramsal bilgi verilmiştir. Nicel ve nitel veriler birlikte kullanıldığı için araştırma karma yöntem ile yürütülmüştür. Metin seçiminin değerlendirilmesinde nicel ve nitel veriler elde edilerek bu veriler yorumlanmıştır. Görüşme ve anket sorularına verilen cevaplar neticesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin, anket sonucunda kararsız kalanları değerlendirmeye almazsak, metinleri altı temada dabeğendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ders kitabındaki metinlerin uzun olması, her öğrenci seviyesine hitap etmemesi ve orijinal olmaması bazı katılımcılar tarafından eleştirilmiş, bu da metinlerin zayıf yönlerini bize göstermiştir. Çalışmamızda kararsız kalanların oranının fazla olmasının sebeplerinin; öğretmenlerin ders kitabını aktif kullanmamaları, kitaba hâkim olmamaları ve formu cevaplamada titiz davranmamaları olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Metin Seçimi Öğretmen GÖrüşleri

Makale Detayları

Referanslar

 1. Aydın, M. (2014). 10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabının işlevselliği ve müfredata uygunluğunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 2. Coşkun, E. ve Taş, S. (2008). Ders kitaplarına metin seçimi açısından Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,5(10), 59-74.
 3. Creswell, J. W. (2017). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş (Prof. Dr. Mustafa Sözbilir Çev. Ed.). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 4. Çeçen, M. A. ve Çiftçi,Ö. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 4(2) , 200-214.
 5. Çelik, T. (2011). Dil ve edebiyat eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 6. Demir, C.C. (2010). Türk edebiyatı ders kitaplarının programa uygunluğunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 7. Demir, S.ve Sinan, A. T.(2016). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin anlam yapıları üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18(2),1324-1338.
 8. Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. Şimşek, R. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan okuma metinlerinin öğretim elemanlarınca diller için Avrupa ortak başvuru metni ve işlevsel metin özellikleri kapsamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 10 (3), 455-476.
 9. Göven, N. (2010).Yeni ortaöğretim programına göre hazırlanmış 9.sınıf tarih ders kitabının öğretmen görüşleri açısında değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 10. Güneş, F . (2013). Türkçe öğretiminde metin seçimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1 (1), 1-12. DOI: 10.16916/aded.16014.
 11. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. (26.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 12. Karatay, H.(2013). Okuma eğitimi: Kuram,uygulama, ölçme ve değerlendirme. A. Güzel ve H. Karatay(Ed.). Türkçe öğretimi el kitabı (s. 221-264). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 13. Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınları.
 14. Kemiksiz, Ö. (2018). Yazar ve metin tercihleri bakımından Türkçe ders kitapları. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 33, 945-967.
 15. Kılıç, A.,Seven, S.( 2008). Konu alanı ders kitabı incelemesi(7.baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 16. MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1605.pdf adresinden 10.05. 2019 tarihinde erişilmiştir.
 17. MEB. (2017). Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi (9, 10, 11,12. sınıflar) öğretim programı, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=353 adresinden19.05. 2019 tarihinde erişilmiştir.
 18. Özbay, M.(2003). Türkçe öğretiminde hedef-amaç ilişkisinin ders kitabı örneğinde değerlendirilmesi. TÜBAR-XIII-/2003-Bahar, 59-69.
 19. Payza, T. (2015). Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 20. Pilav, S. ve Oğuz, M. (2013). Türkçe ders kitaplarında yer alan metin türleri üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (2), 16-30.
 21. Şahin, D. ve Bayramoğlu, C. D. (2016). 2015 Türkçe öğretim programının metin tür ve tema seçimi bakımından değerlendirilmesi. TurkishStudies.11( 3), 2095- 2130.
 22. Şen, Ü. (2008). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği değerler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal Of International Social Research, 1 ( 5 ), 763-779.
 23. Türk Dil Kurumu (2011). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 24. Türkyılmaz, M., Can, R. , Karadeniz, A.(2010). Öğrenci görüşleriyle Türk edebiyatı ders kitaplarındaki metinlerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi,10(1), 113- 123.
 25. Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği:görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (4), 543-559.
 26. Yıldırım, A.,Şimşek, H.(2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.