Evaluation of Social Studies Curriculum in the Context of Learning Area-Skill Relationship

  • Ayşegül Çelik
  • Ebru Kamış
Keywords: Social sciences curriculuum, skill, learnin domain

Abstract

Since social studies course aims to raise active citizens, it is necessary to include various skills in the curriculum. There are 27 skills in the social studies curriculum. These skills in the program not only contribute to the academic aspect of the students, but also enable them to acquire some qualifications for life. These skills are included in 7 learning areas. In this respect, the aim of the research is to evaluate the distribution of the skills in the social studies curriculum in the curriculum and learning area. In this context, qualitative model was used in the research. The relationship between learning area and skills distribution of the social studies curriculum was analyzed by using document analysis method. In this esearch, social studies course curriculum (4th, 5th, 6th and 7th grades) were examined. Descriptive analysis method was used in the analysis of the research data. As a result, it was found that there is no equal distribution of skills in Grade 4, Grade 6, and Grade 7 learning areas.

References

Akbaba, B. ve Aksoy, B. (2019). Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi. Bülent Aksoy, Bülent Akbaba, Bahadır Kılcan (Ed.). Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi. İçinde (s.IX-XVII.) Ankara: Pegem Akademi.
Aydemir, M. (2017). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarının ortaokul sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan beceriler açısından incelenmesi. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES). 3 (2), 1-17.
Aydemir, M. ve Adamaz, K. (2017). Sosyal bilgiler öğrenci çalışma kitaplarının sosyal bilgiler dersi öğretim programındaki beceriler açısından incelenmesi. International Journal of Field Educatıon. 3 (1), 106-119.
Baloğlu Uğurlu, N. ve Aladağ, E. (2015). Mekansal düşünmenin Türkiye’deki sosyal bilgiler öğretim programındaki yeri ve öğretmenlerin bu beceri hakkındaki görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi. 32- 22-42.
Beyer, B. K.(2008a). How to teach thinking skills in social studies and history. The Social Studies, 99(5), 196-201, DOI: 10.3200/TSSS.99.5.196-201.
Beyer, B. K. (2008b). What research tells us about teaching thinking skills. The Social Studies, 99(5), 223-232, DOI: 10.3200/TSSS.99.5.223-232.
Çakıroğlu, A. ve Kuruyer, H. G. (2016). Öğrenme ve öğretim kavramlarının değişimi ve sonuçları; davranış değiştirme mi, beceri öğretimi mi?. Turkish Studies. 11 (3), 679-688.
Çelik, O. (2014). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği adaylarının girişimcilik bilgi ve beceri düzeyleri. (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
Çelik, A. (2017). “An Analysis on The Skills of Social Studies Teachers For Using Turkish in Correct, Good and Effective Manners” R. Efe, I. Koleva, E. Atasoy, V. Kotseva (Ed.). Current Trends in Educational Sciences içinde (s. 29-35). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
Çelikkaya, T. (2011). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyleri: öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19(3), 969-990.
Çelikkaya, T., Yıldırım, T. ve Kürümlüoğlu, M. (2019). Öğrenciler ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin programdaki becerilere ilişkin beceri hiyerarşileri, gerekçeleri ve önerileri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 111-132.
Çiçekliyurt, Z. T. (2014). 4. Sınıf sosyal bilgiler dersinde doğrudan verilecek beceri ve değerlerin kazanılma durumunun değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
Çoban, O. ve Akşit, İ. (2018). 2005 ve 2017 sosyal bilgiler öğretim programlarının öğrenme alanı, kazanım, kavram, değer ve beceri boyutları açısından karşılaştırılması. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 479-505. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1395.
Coşkun, N. ve Samancı, O. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda sosyal beceri düzeyi ile sosyal bilgiler dersine yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dünyadaki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 2(1), 32-41.
Ekiz, D. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.
Elikesik, M. ve Alım, M. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin empatik becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17 (3), 167-180
Flick, U. (2004). Design and Process in Qualitative Research U. Flick, E. V. Kardorff, I. Steinke (Ed.). B. Jenner (Çev.). A Companion To Qualitative Research. İçinde (s. 146-152). London: Sage Publications.
Gelen, İ. (2002). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde düşünme becerilerini kazandırma yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(10), 100-119.
Gelen, İ. (2011). Sosyal bilgiler programındaki düşünme ile ilgili bazı ortak becerilerin kazanılma düzeyinin belirlenmesi. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 83-106.
Gömleksiz, M. N ve Kan, A. Ü. (2009). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerini kazandırmadaki etkililiğinin belirlenmesi (Diyarbakır İli Örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. 8(1), 39-49.
Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.
Karnes ,M., Collins , D., Maheady , L., Harper, G. F. and Mallette, B.(1997). Usıng cooperatıve learnıng strategıes to ımprove lıteracy skılls ın socıal studıes, Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 13(1), 37-51, DOI: 10.1080/1057356970130104
Kaymakçı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında ilişkilendirmeler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 273-304.
Koç, H. ve Bulut, İ. (2014). Geştalt kuramının öğrencilerin harita okuma ve yorumlama beceri düzeyleri üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir inceleme. Marmara Coğrafya Dergisi. 30, 1-19.
Milli Eğitim Bakanlığı MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf. Erişim tarihi: 05.06.2019.
Mutluer, C. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan beceriler hakkında sosyal bilgiler öğretmen görüşleri (İzmir Menemen Örneği). Turkish Studies. 8(7), 355-362.
Narin, N. ve Aybek, B. (2010). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19 (1), 336-350.
Öner, G. ve Çengelci Köse, T. (2019). Müze ve tarihi mekânlarda değer ve beceri kazandırmaya yönelik sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri. Turkish History Education Journal. 8(1), 98-128.
Özensoy, A. U. (2011). Eleştirel okumaya göre düzenlenmiş sosyal bilgiler dersinin eleştirel düşünme becerisine göre etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 13-25.
Richards, L. ve Richards, T. (1994). “From Filling Cabinet To Computer” A. Bryman, R. G. Burgess (Ed.). Analyzing Qualitative Data.içinde (s.146-172). London: Rouledge.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oak: Sage Publications.
Samancı, O. ve Uçan, Z. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Sorun Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı. 152-162.
Sönmez, Ö. F. ve Aksoy, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin harita beceri düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Studies. 7(1), 1905-1924.
Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2017). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Türk Dil Kurumu TDK (2019). Güncel Türkçe sözlük. https://sozluk.gov.tr/?kelime=beceri. Erişim tarihi: 10.10.2019.
Waring, S. M. ve Robinson, K. S. (2010) Developing critical and historical thinking skills in middle grades social studies, Middle School Journal, 42(1), 22-28, DOI: 10.1080/00940771.2010.11461747.
Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Zhao, Y. ve Hoge, J. D. (2005) What elementary students and teachers say about social studies, The Social Studies, 96(5), 216-221, DOI: 10.3200/TSSS.96.5.216-221
Published
2019-12-31
Section
Makaleler