Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma tutumu ile okuduğunu anlama düzeyi ve rutin olmayan problem çözme başarısı arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş İlinin Dulkadiroğlu İlçesi’nde bulunan bir ilkokulun dördüncü sınıfında öğrenim gören 120 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi ilişkisel tarama modelidir. Verilerin analizinde okuma tutumu ile okuduğunu anlama düzeyi ve rutin olmayan problem çözme başarısı arasındaki ilişkiye bakmak için korelasyon analizi, okuduğunu anlama düzeyi ile rutin olmayan problem çözme başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olup olmadığına bakmak için ilişkisel t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda okuma tutumu ile okuduğunu anlama düzeyi ve rutin olmayan problem çözme başarısı arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Okuduğunu anlama düzeyi ile rutin olmayan problem çözme başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Okuma tutumu okuduğunu anlama rutin olmayan problem çözme

Makale Detayları

Referanslar

 1. Akkaya, N. ve Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (İzmir-Buca Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 75-96.
 2. Akyol, H. (2015). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi (14. Baskı). Pegem A Akademi, Ankara.
 3. Akyol, M. (2014). Yapılandırılmış Akıcı Okuma Yönteminin Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma İle Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 4. Altun, M. (2013). Matematik Öğretimi Eğitim Fakülteleri ve İlkokul Öğretmenleri İçin (18. Basım). Aktüel Alfa Akademi Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa.
 5. Ateş, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri İle Türkçe Dersine Karşı Tutumları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 6. Atılgan, H. (Ed.) (2013). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (6. Baskı). Anı Yayıncılık, Ankara.
 7. Başaran, M. ve Ateş, S. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 73-92.
 8. Baştürk, Ş. (2014). Ölçme Araçlarının Taşıması Gereken Nitelikler “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 9. Boz, İ. (2018). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyi ile Matematik Problemlerini Çözme Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 40-53.
 10. Büyüköztürk, Ş. ve vd. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 13. Baskı). Pegem Akademi A Yayıncılık, Ankara.
 11. Çöğmen, S. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 12. Dinç Artut, P. ve Tarım, K. (2009). Öğretmen Adaylarının Rutin Olmayan Sözel Problemleri Çözme Süreçlerinin İncelenmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi XXII(1), 53-70.
 13. Durualp, E., Durualp, E. ve Çiçekoğlu, P. (2012). 6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 159-174.
 14. Ede, Ç. (2012). Zihin Haritalama Tekniğinin Öğrencilerin Türkçe Okuma Metinlerini Anlama, Başarı ve Öğrenmelerinin Kalıcılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 15. Erdem, E. (2016). Matematiksel Muhakeme İle Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki: 8. Sınıf Örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 393-414.
 16. Erdoğan, Ö. (2013). İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Anlama Becerileri “İlkokuma-Yazma Programı ve Öğretimi” (Editör: S. Çelenk). Eğiten Kitap, Ankara.
 17. Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2003). How to Design And Evaluate Research in Education (5th Edition). NY: McGraw-Hill.
 18. Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 19. Güngör Kılıç, A. (2004). İşbirlikçi Öğrenme, Okuduğunu Anlama, Strateji Kullanımı ve Tutum. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 20. Haylock, D. ve Cockburn, A. D. (2014). Küçük Çocuklar İçin Matematiği Anlama (Çeviri Editörü: Zuhal Yılmaz). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 21. Işık, C. ve Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57-72.
 22. Kabakçı Yurdakul, I. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri “Veri Toplama Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler”. Anadolu Üniversitesi Yayını, Ankara.
 23. Kanmaz, A. ve Saracaloğlu, A. S. (2012). Okuduğunu Anlama Stratejisi Kullanımının Okumaya Yönelik Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 7(2), 764-776.
 24. Karahan, B. Ü. (2018). Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 67-73.
 25. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi:'' Kavramlar, İlkeler, Teknikler'' (21. Basım). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 26. Kolovou, A. (2011). Mathematical Problem Solving in Primary School. Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, Faculty of Science, Utrecht University, The Netherlands.
 27. Kuşdemir, Y. (2019) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, X(X), XX-XX.
 28. Doorman, M., Drijvers, P., Heuvel-Panhuizen, M., Lange, J. and Wijers, M. (2007). Problem Solving as a Challenge for Mathematics Education in The Netherlands. ZDM Mathematics Education (2007) 39, 405–418.
 29. Nesin, A. (2018). Matematik ve Korku (10. Basım). Nesin Yayıncılık, Ankara.
 30. Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2012). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi (5. Baskı). Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara.
 31. Özbay, M. ve Özdemir B. (2012). Okuduğunu Anlama Sürecinde Çıkarım Yapma Becerisinin İşlevi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 17-28.
 32. Özcan, Z. Ç. ve Doğan, H. (2018). Erken Matematik Becerileri, Okuduğunu Anlama ve Matematiksel Problem Çözme İle İlgili Boylamsal Bir Çalışma. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(1), 1-18.
 33. Özdemir, S. ve Şerbetçi, H. N. (2018). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları (Bartın Örneklemi). İlköğretim Online, 17(4), 2110-2123.
 34. PIRLS (2011). PIRLS 2011 International Results in Reading. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College Chestnut Hill, MA, USA.
 35. Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 36. Semizoğlu, R. (2013). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Görsel Okuma Düzeyi İle Problem Kurma Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 37. Sidekli, S. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Becerilerini Geliştirme. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 38. Sönmez, V. (2015). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı (Genişletilmiş 18. Baskı). Anı Yayıncılık, Ankara.
 39. Şahin-Taşkın, Ç. ve Esen-Aygün, H. (2017). İlkokul Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 1120-1136.
 40. Tekin, H. (1984). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Has-soy Matbaacılık, Ankara.
 41. Tekin, H. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (20. Baskı). Yargı Yayınevi, Ankara.
 42. Temiz, D. ve Ev Çimen, E. (2017). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Farklı Türde Verilmiş Problemleri Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(4), 297-310.
 43. Temizkan, M. (2008). Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 129-148.
 44. Ulu, M. (2016). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma, Basit Anlama ve Çıkarımsal Anlama Düzeylerinin Problem Çözme Başarısına Etkilerini Açıklayan Bir Yapısal Eşitlik Modeli. Eğitim ve Bilim, 41(186), 93-117.
 45. Ural, A. ve Ülper, H. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme ile Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Kurumsal Eğitimbilim Dergisi, 6(2), 214-241.
 46. Üçgül Öcal, İ. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Sayılar Öğrenme Alanı İçin Bilişsel Hazırbulunuşluk Testinin Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 47. Ünal, M. (2012). 6. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının Okuduğunu Anlamaya Olan Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 48. Ürün Karahan, B. ve Taşdan, M. (2016). 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Karşı Tutum ve Motivasyonlarının Okuduğunu Anlama Becerileri İle İlişkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 949-969.
 49. Van De Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. M. (2016). İlkokul ve Ortaokul Matematiği (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Soner Durmuş) (7. Basım). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 50. Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2013). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi (4+4+4 Sistemine Uyarlanmış ve Geliştirilmiş) (Editör: Cemal YILDIZ). Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 51. Yıldız, M. ve Kaman, Ş. (2016). İlköğretim (2-6. Sınıf) Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Tutumlarının İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 507-522.
 52. Yılmaz, M. (2008). Türkçede Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139.
 53. Yılmaz, M. (2015). İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Seviyeleri İle Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (29), 9-14.
 54. Witzel, B. S. ve Little, M. E. (2018). Zorlanan Çocuklar İçin İlköğretim Matematik Öğretimi “Matematiğin Dili” (Çeviri Editörleri: Mehmet Fatih ÖÇAL ve Tuğrul KAR; Çeviren: Ali Sabri İPEK). Anı Yayıncılık, Ankara.