Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmanın amacı, çoklu zekâ kuramına göre düzenlenen 6.Sınıf fen ve teknoloji dersi konularının öğrencilerin başarı ve kalıcılığına etkisi üzerine yapılmış olan lisansüstü tezleri eleştirel bakış açısı ile analiz etmektir. Çalışma, belgesel tarama ve doküman analizi türünde yürütülmüştür. Çalışmanın verilerini, 6.sınıf Fen ve Teknoloji dersi konuları ile ilgili yapılan yedi lisansüstü tez oluşturmuştur. Tezlerin tamamı çoklu zekâ kuramının ülkemizde uygulanmaya başlaması ile beraber yapılmıştır. Çalışmaların tamamı deneysel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda araştırmacılar tarafından oluşturulan kontrol ve deney gruplarının genellikle birbirlerine denk gruplar olmaması araştırmaların neticesini etkilediği düşünülebilir.  Tezlerin ortak sonucu olarak çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan öğretim yöntemlerinin öğrencilerin başarıları üzerinde geleneksel anlatım yöntemine göre etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmacılar tarafından öğrencilerin derslere olan ilgilerinde yüksek oranda artış gözlendiği görülmüştür. Yapılan tezlerde öğrencilerin ders bitimlerinde ki başarıları başarı testi ile ölçüldükten sonra kalıcı başarıları yalnızca bir araştırmacı dışında ölçülmemiştir. Bu durumdan dolayı araştırma çoklu zekâ kuramının öğrenciler üzerinde kalıcılığını karşılaştırmakta yetersiz kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Çoklu Zeka Kuramı Fen Bilgisi Öğretimi Öğrenci Başarısı Başarı

Makale Detayları

Referanslar

 1. Akgün, Şevket, Fen Bilgisi Öğretimi, Giresun 2001. S. 7 Monk, Martin, Dillon, Justin, Learning to Teach Science: Activities for Student Teachers and Mentors, Washington 1995.
 2. Akpınar, Batdı , Dönder (2015). A Critical Analysis of Turkish Research Studies on the Multiple Intelligences Theory
 3. Altun, A. ve Olkun, S. [Editörler] (2005). Güncel Gelişmeler Işığında ilköğretim: Matematik-Fen Teknoloji-Yönetim. Ankara. S. 99-110
 4. Armstrong, T. (1994). Multiple Intelligences In The Classroom. Alexandria: ASCD Virginia.
 5. Azar, Balkaya, Presley (2005). Çoklu zeka kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education). 30 (2006) 45-54
 6. Doğru, M. & Kıyıcı, F. K. (2005). Fen Eğitiminin Zorunluluğu, M. Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (eds), İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 7. Erdamar, F. S. (2009). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramı ve Uygulanmasına Yönelik Görüşlerinin Değerldndirilmesi (Diyarbakır İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 8. Gardner, H. (1993). Multiple Intelligence: The Theory in Practice. New York: Basic Books.
 9. Greenhawk, J. (1997). Multiple intelligences meet standards.Educational Leadership
 10. Monk, Martin, Ed.; Dillon, Justin, Ed. (1995 ) Learning To Teach Science: Activities for Student Teachers and Mentors.
 11. Ortaş, İbrahim, (2010) “Köy Enstitülerinin Önemi ve Fen Okur Yazarı Olmak”, turkoloji.cu.edu.tr/.../ibrahim_ortas_koy_enstituleri_fen_okuryazarligi.pdf
 12. İlgili Tezler (http://yok.gov.tr):
 13. Yüksek Lisans Tezleri ;
 14. Altınsoy (2011), Fen ve Teknoloji Dersinde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi
 15. Ateş (2007), 6. Sınıflarda Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunun Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi
 16. Güneş (2006), İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Duyu Organları Konusundaki başarılarına, Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına ve Tutumlarına Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
 17. Değirmenci (2009), İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesindeki başarısına Tutum ve Algılamalarına Çoklu Zekâ Kuramının Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
 18. Sezer (2008), Yeni Programdaki “Madde Ve Isı” Ünitesine Yönelik Laboratuar Etkinliklerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Yürütülmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 19. Şengül (2007), Çoklu Zeka Kuramı Temelli Öğretimin İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Dolaşım Sistemi Başarıları Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi
 20. Yağcı (2006), Çoklu Zeka Kuramının İlköğretim Altıncı Sınıf Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi