YAYIN POLİTİKASI

 1. Dergi yazım dili Türkçe ve İngilizce olup 4 Ayda bir yayınlanmaktadır.
 2. Gönderilen makalelerin benzerlik oranları Turnitin programında taranmaktadır. Benzerlik oranı %20 ve altında olanlar yayına kabul edilmektedir
 3. Yapılan revizyonlarda önceden sisteme yüklenen makaleler kesinlikle silinmemelidir.
 4. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Kongrede sunulan ve özeti basılan çalışmalar makaleye dönüştürülmüş ise dipnotta belirtilmelidir. Lisansüstü tezler ve projelerden üretilen makalelerde de dipnot ile bu durum belirtilmelidir.
 5. Gönderilen çalışmalarda, konu ile ilgili dergimizin önceki sayılarında yayınlanmış olan makalelere atıf yapılması önerilir.
 6. Dergiye gönderilen yazılar ilgili iki hakem tarafından incelendikten ve olumlu rapor verildikten sonra yayınlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü hakeme gönderilir.
 7. Açık erişim politikası gereğince, dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam metinlerine PDF dosyası olarak erişilebilir.

 

YAZIM KURALLARI

 Dergiye gönderilen çalışmaların incelenmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

 1. Dergiye gönderilen metinler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. Dergi yazarları mutlaka ORCID bilgilerini makaleye eklemelidirler. Makale türü (Araştırma Makalesi, Derleme, Olgu Sunumu) belirtilmelidir.
 2. Başlık, büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Metin içindeki diğer bütün başlıklar numaralandırılmalı, varsa başlık(lar) koyu ve yalnızca ilk harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır.
 3. Yazımda, her sayfanın üst kenarlarında 3 cm, sol kenarlarında 3 cm, alt 3 cm ve sağ kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır.
 4. Makale yazımında bütün satırlar sol kenar boşluğun bitiminden başlamalıdır. Paragraflar içerden başlamamalıdır.
 5. Sayfa Numaraları: Numaralandırma doğal sayılarla sayfa sonunda ortada (1,2,3…vb.) şeklinde yapılmalıdır.
 6. Paragraf ayarları öncesi 0 sonrası 6 olarak ayarlanmalıdır. Satır Aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır.
 7. Makale yazarları Ana başlık altında verilerek her bir yazar dipnot verilmek şartıyla tanıtılmalıdır.
 8. Çalışmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım (imlâ) Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler tercih edilmelidir.
 9. Metinler kaynakça ile birlikte 20 sayfayı geçmemelidir (özel durumlarda Yayın Kurulu sayfa sayısının fazla olmasına karar verebilir).
 10. Yazar adı/adları makale başlığının altında verilmelidir. Yazarlara ait bilgiler (çalıştığı kurum, yazışma adresi, e-posta) ise dipnot şeklinde sayfanın altında verilmelidir.
 11. Ana metnin öncesinde, 150-200 kelime arasında, Türkçe “Öz” ve İngilizce “Abstract” yer almalıdır. Öz bölümünde araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı, ulaşılan sonuçlara ve önerilere kısaca yer verilmelidir. Özün hemen altında en az dört en fazla altı anahtar kelime yer almalıdır. Anahtar kelimeler, özel adlar dışında, küçük harflerle yazılmalıdır. Öz, Abstract ve anahtar kelimeler 10 punto ile yazılmalıdır.
 12. Tablo, şekil, resim, grafik, harita ve benzerlerinin bir numarası ve başlığı olmalıdır. Bu materyallerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması için 10 x17 cm’lik alanı aşmaması, 10 punto ile ve tek aralık kullanılarak yazılmış olmaları gerekir. Resim, grafik ve benzerlerinin ayrı bir dosya hâlinde ve JPEG formatında kaydedilmesi baskı kalitesi açısından gereklidir.
 13. Metin içinde sayfa altına dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Bunun yerine son not uygulaması tercih edilmelidir.
 14. Yabancı sözcüklerin yazılışında ise yalnızca eğik harfler (italik) kullanılmalıdır. Türkçesi kullanılan bir sözcüğe açıklık getirmek için yabancı dildeki karşılığı da verilmek isteniyorsa bu karşılık parantez içinde, eğik harflerle yazılmalıdır.
 15. Dergiye gönderilen makalelerde aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:
  1. Kapak sayfası  ( Makale Adı, Yazar veya Yazarların Adı Soyadı, Yazışma Adresi, e-posta, Orcid ID – (https://orcid.org/register)
  2. Türkçe Başlık (İkinci sayfadan itibaren)
  3. İngilizce Başlık
  4. Türkçe Özet  (Öz)(200 kelimeyi geçmeyecek şekilde) 
  5. Anahtar Kelimeler (3-5 kelime)
  6. İngilizce Özet (Abstract)(200 kelimeyi geçmeyecek şekilde)
  7. Keywords (3-5 kelime)
  8. Giriş
  9. Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)
  10. Bulgular
  11. Sonuç ve Tartışma
  12. Kaynakça
  13. Varsa Ekler

KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

 1. Metin içinde alıntılama ve kaynak gösterme
 2. Kaynak gösterimlerinde APA 6 standardı kullanılmalıdır. Ana metindeki tüm göndermeler metin içi kaynak gösterme sistemi ile belirtilir. Metinde uygun yerde parantez açılarak, yazar(lar)ın soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan sayfa numaraları belirtilir. Metinde aynı kaynaklara yeniden gönderme yapıldığında aynı yöntem uygulanır; age., agm. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. Örnek: (Okur, 2003, s. 10-12). Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa parantez içinde yazarın adını tekrar etmeye gerek yoktur. Örnek: Okur (2003, s. 10). ………
 3. Makale yazarı özet, aktarma ve alıntı cümleler arasında geçiş yaparken başkalarının düşünceleri ile kendi düşüncelerini birbirine karıştırmamalıdır. Bir kaynaktan yapılan alıntı, aktarma ve özetlerin kaynağı kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açıkça belirtilmelidir. Doğrudan alıntılar çift tırnak içinde verilmelidir. Doğrudan alıntılama yerine aktarma yöntemi tercih ediliyorsa, makale yazarı aktardıklarını kendi sözcükleriyle yeniden ifade etmelidir. Kaynakta geçen ifadeleri aynen kullanacaksa bunu doğrudan alıntı biçiminde ve çift tırnak içerisinde göstermelidir. Doğrudan alıntılarda hangi kaynaktan alıntı yaptığına ilişkin bilgiler ise alıntı bittikten hemen sonra parantez içinde belirtilmelidir. Aktarmalarda ise kaynak bilgisi, metin içi kaynak gösterme yöntemlerine uygun olarak cümle bittikten hemen sonra ve cümleyi bitiren noktalama işaretinden önce belirtilmelidir.
 4. Kullanılan alıntı/aktarmanın kendisi de alıntı ya da aktarma ise kimin alıntı/aktarma yaptığı alıntının sonunda cümleyi bitiren noktalama işaretinden önce belirtilmelidir.

Örnek: (Akkuş, 1980; Akt. Sezer, 2017, s. 9).

 1. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır: (Önger & Gürgil, 2018, s. 7).

Yazarlar ikiden fazla ise ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ibaresi kullanılmalıdır. Örnek: (Oğuz vd., 2006, s. 15).

 1. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler alfabetik olarak sıralanmalı ve noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek: (Güzel, 2011; Köprülü, 2003; Sezer, 2011).
 2. Sözlü kaynaklar için “Kaynak Kişi” anlamına gelen “KK” kısaltması kullanılmalı, birden fazla sözlü kaynak var ise bunlar numaralandırılmalı, metin içinde bu kaynağa başvurulduğunda parantez içinde örneğin (KK-1) ya da (KK-2) biçiminde belirtilmelidir. “Kaynakça” “Sözlü Kaynaklar” ve “Yazılı Kaynaklar” biçiminde ikiye ayrılmalı ve kaynak kişilere ilişkin bilgiler “Sözlü Kaynaklar” başlığı altında verilmelidir. Örnek: KK-1: Adı, Soyadı, yaşı, eğitim düzeyi, mesleği, görüşme tarihi ve yeri. 
 1. Metin sonunda kaynakların düzenlenmesi

KAYNAKÇA

Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakçaya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakçada yer verilmemelidir.

 • Eserin son baskısına atıf yapınız.
 • Makalenin sayfa numaraları ile yayınlandığı cilt ve sayı numarasını yazınız.
 • DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına ekleyiniz.

Kaynakçayı iki şekilde oluşturabilirsiniz.

 1. A) Microsoft Word’de Otomatik Olarak Kaynakların Eklenmesi

1) Makale Microsoft Word’de yazılmaya başlanmadan önce, “Başvurular” sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir.

2) “Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan kaynaklar tek tek eklenir.

Veya

Makale Word’de yazılırken, her alıntıdan sonra “Başvurular” sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp “Yeni Kaynak Ekle” seçilir. Açılan sekmede kullanılan kaynağa ait bilgiler girilip kaydedilir. Bu şekilde kaynaklar kullanıldıkça sisteme girilmiş olur.  

3) Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıklanarak, alıntı yapılan kaynaklar uygun stilde belgenin sonuna eklenecektir.

 1. B) Manuel Olarak Kaynakların Eklenmesi

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır.

Örnek:

Oğuz, Ö. (2009a). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?. Ankara: Geleneksel Yayıncılık.

Oğuz, Ö. (2009b). Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel İfade Çeşitliliği. Milli Folklor 82 (Yaz 2009): 6-12.

Ayrıca metin içerisinde söz konusu eserlere atıf; (Oğuz, 2009a; Oğuz, 2009b) şeklinde olmalıdır. 

 1. 1.Kaynaklarda sadece yazıda gönderme yapılan eserlere yer verilmelidir. Yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.
 2. Tek yazarlı kitapların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Çetin, T. (2010). Termal turizmin başkenti: Afyonkarahisar. Ankara: Beyazkalem Yayınları.

 1. İki yazarlı kitapların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:

Doğanay, H. & Zaman, S. (2014). Türkiye’nin turizm coğrafyası. Ankara: Pegem Yayınları.

 1. İkiden fazla yazarlı kitapların künyesi şu şekilde gösterilmelidir:.

Köksal, M. F., Kurtoğlu, O., Karaköse, H., & Şenödeyici, Ö. (2008). Kırşehir Müzesindeki ahilik belgeleri (ahi şecerenâmeleri-beratlar-vakfiyeler). Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayınları.

 1. Kitabı çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editörlük yapan varsa ismine yazar ve eser bilgisinden sonra yer verilmelidir.

Ong, Walter J. (1999). Sözlü ve yazılı kültür: sözün teknolojileşmesi. (Çev. S. Postacıoğlu Banon). İstanbul: Metis Yayınları.

 1. Derlenmiş bir kitapta yer alan bir yazının künyesi şu şekilde gösterilmelidir: Bölüm Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

Demirkaya, H. (2016). “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Coğrafya: Cilt I”. T. Çetin ve A. Meydan (Ed.) Türk Kültüründe Coğrafya II içinde (ss. 41-60). Ankara: Pegem Yayınları.

 1. Makale

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde olmalı. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde olmalı. Cilt İtalik Şekilde (Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi:xxxxxxx

Ünlü, M. & Yıldırım, S. (2017). Coğrafya dersi öğretim programına bir coğrafi beceri önerisi: Mekânsal Düşünme Becerisi. Marmara Coğrafya Dergisi, 35, 13-20. doi: 10.14781/mcd.291018.

Şanlı, C. (2019). Coğrafya öğretmen adaylarının mekânsal düşünme becerisine ilişkin görüşleri. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(3), 215-233. 

 1. Yayımlanmamış tezlerin künyesi şu şekilde gösterilmelidir.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

Çepni, O. (2010). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ülkemizin kaynakları ünitesinin çoklu zekâ kuramına göre öğretiminin öğrenci başarısına etkisi (Kastamonu örneği)( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 1. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş çalışmaların künyesi şu şekilde gösterilmelidir

Özeti Yayınlanmış Bildiri

Özcan, H. (2005). Asya Toplumlarını Etkileyen Alevî/Bektaşî Kültüründe İnsanın Değeri. I. Uluslararası Asya Felsefe Derneği Sempozyumu, İstanbul.

Tam Metin Yayınlanmış Bildiri

Çakmak, T. & Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (ss. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

 1. Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesi şu şekilde yapılmalıdır: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

Bekki, S. (2016). Pîr Sultan Abdal. [Erişim tarihi: 10.11.2016. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4943].

 1. Ansiklopedi maddelerinde: maddeyi yazan kişinin adı biliniyorsa soyadı ve adından sonra maddenin yazılış tarihi, tırnak içinde maddenin başlığı, ansiklopedinin adı, cilt numarası, yayın yeri, yayın evi ve sayfa aralığı yazılmalıdır.

Bilgin, A. A. (2007). Nesîmî. TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 33, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., ss. 3-5.

Daha fazla bilgi için: http://www.apastyle.org